עמוד הבית בלוג ערעור פלילי
ערעור פלילי

ערעור פלילי

שתף
ערעור פלילי הוא הליך משפטי המהווה זכות יסודית שנועדה להבטיח שההליך המשפטי יהיה הוגן ושקוף, וכי יינתן לנאשם סיכוי נוסף להציג את טענותיו בפני ערכאה שיפוטית גבוהה יותר. במאמר זה נבחן את ההיבטים השונים של ערעור פלילי, כולל הזכות לערער, ההליכים להגשת ערעור, וההשלכות האפשריות של הליך זה.

מהו ערעור פלילי?

ערעור פלילי הוא הליך משפטי שמטרתו לאפשר לצדדים בהליך הפלילי - הנאשם או התביעה - לבקש מערכאה גבוהה יותר לבחון מחדש את פסק הדין שניתן בערכאה הדיונית. זכות הערעור במשפט פלילי היא זכות יסודית הנועדה להבטיח שההליך המשפטי יהיה הוגן ושקוף, וכי יינתן לנאשם סיכוי נוסף להציג את טענותיו בפני ערכאה שיפוטית גבוהה יותר. במסגרת הערעור, ניתן לטעון כנגד קביעות עובדתיות, משפטיות, או פרוצדורליות שנעשו בהליך הקודם. ניתן להגיש ערעור על הכרעת הדין, גזר הדין או שניהם. מטרת הערעור היא לתקן טעויות משפטיות או עובדתיות שנפלו בהליך המקורי, ולהבטיח כי הצדק והדין נעשו.

על אילו החלטות ניתן לערער?

ניתן לערער על מגוון רחב של החלטות, כולל הכרעות דין וגזרי דין הנוגעות לניהול ההליך. ערעור על החלטות ביניים, כמו החלטות על מעצר, פסילת ראיות או החלטות על הליכים מקדמיים, גם הוא אפשרי. ערעורים אלו נחשבים לבעלי חשיבות מיוחדת, שכן הם עשויים להשפיע באופן משמעותי על זכויות הנאשם ועל מהלך ההליך הפלילי.

כמה פעמים אפשר לערער?

במערכת המשפט הפלילי בישראל, ניתן לערער על פסקי דין והחלטות פעמיים בלבד. במקרים נדירים, ניתן להגיש ערעור נוסף, הנקרא "ערעור בגלגול שלישי", לבית המשפט העליון, לאחר שניתן פסק דין בערעור הראשון. אולם, ערעור זה אינו זכות מוקנית, ויש לקבל אישור מיוחד ("רשות ערעור") מהעליון לצורך כך, הניתנת רק במקרים בהם יש חשיבות עקרונית, משפטית או ציבורית מיוחדת המצדיקה דיון נוסף. ערעור פלילי

האם בית המשפט יכול להחמיר את העונש בערעור?

בית המשפט לערעורים יכול להחמיר את העונש שניתן בערכאה הנמוכה יותר, אך זאת במקרים מסוימים בלבד. כאשר הנאשם הוא שמגיש את הערעור על העונש, בית המשפט לערעורים רשאי לבחון מחדש את גזר הדין, אך הוא נוטה להימנע מהחמרת העונש אם אין בקשה לכך מצד התביעה. אם התביעה אינה מערערת על העונש, בית המשפט אינו נוטה להחמירו כדי לא לפגוע בזכויות הנאשם להליך הוגן. עם זאת, אם התביעה היא זו שמגישה את הערעור ומבקשת החמרת העונש, בית המשפט לערעורים רשאי לשקול את הבקשה ולהחמיר את העונש בהתאם לנסיבות המקרה ולשיקול דעתו. במקרים כאלה, על בית המשפט לשקול מחדש את כל הראיות והטיעונים, ולבחון האם העונש שניתן בערכאה הראשונה אינו הולם את חומרת העבירה או את מדיניות הענישה המקובלת.

ההשלכות האפשריות של ערעור פלילי

להליך הערעור הפלילי עשויות להיות השלכות משמעותיות על הנאשם. התוצאות האפשריות כוללות:
 • קבלת הערעור - במקרה זה, פסק הדין המקורי עשוי להתבטל או להשתנות לטובת הנאשם, כגון הקלה בעונש או זיכוי מלא.
 • דחיית הערעור - אם הערעור נדחה, פסק הדין המקורי נותר על כנו והנאשם יידרש לרצות את העונש שנגזר עליו.
 • שינוי פסק הדין - בית המשפט עשוי להחליט על שינוי מסוים בפסק הדין, כגון הפחתה או החמרה בעונש, מבלי לקבל או לדחות את הערעור במלואו.
תוצאות אלה עשויות להשפיע באופן ניכר על חייו של הנאשם, הן מבחינה אישית והן מבחינה חברתית ומקצועית. לפיכך, חשוב לשקול בזהירות את ההחלטה להגיש ערעור ולהיוועץ עם עורך דין מנוסה בנושא.

מי רשאי להגיש ערעור פלילי?

ערעור פלילי יכול להיות מוגש הן על ידי הנאשם והן על ידי התביעה, בהתאם לנסיבות. הנאשם רשאי להגיש ערעור כאשר הוא מורשע בדין וחש כי נפלו פגמים משמעותיים בהליך המשפטי או בהכרעת הדין, או כאשר הוא סבור שהעונש שנגזר עליו חמור מדי. מנגד, התביעה יכולה להגיש ערעור במקרים שבהם היא סבורה כי העונש שנגזר על הנאשם אינו מספיק חמור ביחס לעבירה שביצע, או כאשר היא מעוניינת לערער על זיכויו של הנאשם. בכל מקרה, על הצד המערער להצביע על נימוקים משפטיים מוצקים התומכים בעמדתו.

איך מגישים ערעור פלילי?

 1. הכנת כתב הערעור: בשלב הראשון, בעזרת עורך דין פלילי מנוסה יש להכין כתב ערעור מפורט הכולל את נימוקי הערעור, הטענות המשפטיות והראיות הרלוונטיות. כתב הערעור צריך לכלול פירוט של הטעויות המשפטיות או העובדתיות שנפלו לדעת המערער בהחלטת בית המשפט הקודם.
 2. מועדים להגשת הערעור: על הערעור להיות מוגש בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין או גזר הדין שעליו מבקשים לערער. חשוב להקפיד על מועדים אלו, שכן איחור עלול לגרום לדחיית הערעור על הסף.
 3. הגשה לבית המשפט: את כתב הערעור יש להגיש לערכאה המשפטית המתאימה. כאשר מדובר בערעור על פסק דין של בית משפט השלום, יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי. אם מדובר בערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, הערעור יוגש לבית המשפט העליון.
 4. תשלום אגרה: לרוב, יש לשלם אגרת ערעור בעת הגשת הערעור. גובה האגרה תלוי בסוג ההליך ובבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 5. המצאת הערעור לצד השני: לאחר הגשת הערעור, יש להמציא עותק ממנו לצד השני (המדינה או הנאשם) כדי לאפשר לו להתכונן לדיון בערעור.
 6. דיון בערעור: לאחר הגשת הערעור והמצאתו, יקבע מועד לדיון בערעור. בדיון זה יישמעו טענות המערער והמשיב, ובית המשפט יבחן את הטענות ויקבל החלטה בהתאם.
כמו שציינו, ההליך הערעורי דורש מקצועיות ודיוק, ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום הפלילי. מניין הימים להגשת ערעור פלילי

טענות נפוצות בערעורים פליליים

בערעורים פליליים ישנן מספר טענות שכיחות המועלות על ידי המערערים במטרה לשנות את תוצאות פסק הדין. בין הטענות הנפוצות ניתן למצוא:
 • פגמים בהליך המשפטי - טענות בדבר אי-קיום הליך הוגן, פגיעה בזכויות הנאשם או אי-חוקיות הראיות שהוצגו במשפט.
 • ראיות חדשות - הצגת ראיות שלא היו ידועות או זמינות בעת המשפט המקורי, ועשויות להשפיע על תוצאותיו.
 • טעות בקביעת העובדות - ערעור על קביעת בית המשפט בנוגע לעובדות המקרה, בטענה שאינן תואמות את המציאות.
 • טעות ביישום החוק - טענה כי בית המשפט לא פירש או יישם נכונה את הוראות החוק הרלוונטיות למקרה.
 • חוסר מידתיות בעונש - ערעור על חומרת העונש שנגזר, בטענה שאינו הולם את חומרת העבירה ונסיבות המקרה.

חשיבות ייצוג משפטי מקצועי בערעור פלילי

הליך ערעור פלילי הינו הליך משפטי מורכב המצריך ידע וניסיון משפטיים נרחבים. לכן, קריטי להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום הפלילי לצורך ייצוג וניהול ההליך. עורך דין כזה מכיר היטב את הדין הפלילי והפרוצדורה הנוגעת לערעורים, ויוכל לגבש אסטרטגיית ערעור אופטימלית. כמו כן, הוא יידע להצביע על נקודות תורפה אפשריות בפסק הדין, לנסח את נימוקי הערעור בצורה משכנעת ויעילה וימקסם את הסיכויים לקבלת הערעור והתוצאה המיטבית עבור הנאשם.

לסיכום

ערעור פלילי הינו הליך משפטי מורכב ורגיש, המאפשר לנאשם או לתביעה להשיג על פסק הדין שניתן בערכאה הראשונה. על מנת לנהל את ההליך בצורה מיטבית ולהגדיל את הסיכויים לקבלת הערעור, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום הפלילי.