עמוד הבית בלוג הסכם הסגרה
הסכם הסגרה

הסכם הסגרה

שתף
הסכם הסגרה הוא הסכם בין שתי מדינות (או יותר) הקובע את התנאים וההליך שבו מדינה אחת מסכימה להסגיר אדם הנאשם או מורשע בעבירה פלילית למדינה השנייה. במאמר זה נפרט מתי נעשה שימוש בהסכמים אלו, התנאים לקיומו, ומה המגבלות עליו.

מהו הסכם הסגרה?

הסכם הסגרה הוא הסכם בין שתי מדינות (או יותר), הקובע את התנאים וההליך שבו מדינה אחת מסכימה להסגיר אדם הנאשם או מורשע בעבירה פלילית למדינה השנייה. מטרתו העיקרית היא לאפשר למדינה אחת להעמיד לדין או להעניש עבריינים שברחו לתחומה של מדינה אחרת. ההסכם מפרט את העבירות שבגינן ניתן לבצע הסגרה, את התנאים המשפטיים והפרוצדורליים הנדרשים, ואת ההגנות והזכויות שיש לנאשם בתהליך ההסגרה. הסכמים אלה מבוססים על עקרונות משפטיים בינלאומיים ומבטיחים שמירה על זכויות האדם של הנאשם.

סוגי הסכמי הסגרה

הסכמי הסגרה מסווגים לפי העקרונות המשפטיים המנחים אותם והאופן בו הם מגדירים את תנאי ההסגרה. אלו שני ההסכמים המרכזיים:

הסכמי רשימה

הסכמי רשימה הם הסכמים בין מדינות המגדירים באופן מפורש את העבירות בגינן ניתן לבצע הסגרה מתוך מטרה לתת הגדרה מדויקת למקרים שבהם ניתן לבצע הסגרה ולהפחית אי הבנות בין המדינות. רשימת העבירות מופיעה בהסכם ההסגרה עצמו ומכסה בדרך כלל עבירות חמורות כמו רצח, אונס, סחר בסמים וטרור. כל עבירה שאינה מופיעה ברשימה אינה נחשבת לעבירה שניתן להסגיר בגינה את הנאשם.

הסכמי פליליות כפולה

הסכמי פליליות כפולה מתבססים על עיקרון שביצוע ההסגרה מותנה בכך שהמעשה בגינו מבוקשת ההסגרה ייחשב כעבירה פלילית בשתי המדינות המעורבות. אין צורך להגדיר עבירות ספציפיות בהסכם, אלא יש לבדוק אם העבירה המיוחסת לנאשם נחשבת לעבירה פלילית לפי חוקי שתי המדינות. היתרון בהסכמי פליליות כפולה הוא הגמישות והיכולת לכלול עבירות חדשות או פחות שכיחות שאינן מופיעות ברשימות סגורות.

חוק ההסגרההתנאים לקיום הסגרה

הסגרה מתבצעת בהתאם לתנאים משפטיים והסכמים בינלאומיים בין המדינות המעורבות. התנאים העיקריים כוללים:
 1. עבירה כפולה: המעשה בגינו מבוקש ההסגרה חייב להיחשב כעבירה פלילית בשתי המדינות.
 2. מסמכים מתאימים: על המדינה המבקשת להגיש בקשה מסודרת הכוללת את כל המסמכים הנדרשים, כמו פסק דין, צו מעצר או כתב אישום.
 3. הוכחות מספיקות: יש לספק ראיות מספיקות כדי להצדיק את החשד וההעמדה לדין במדינה המבקשת.
 4. זכויות האדם: ההסגרה לא תתבצע אם קיים חשש לפגיעה בזכויות האדם של הנאשם במדינה המבקשת, כגון עינויים או משפט לא הוגן.
 5. הגנה מפני עונש מוות: במדינות מסוימות לא יבוצע הסגרה אם העבירה בגינה מבוקש הנאשם עשויה להוביל לעונש מוות.
בהיעדר תנאים אלו, סביר כי המדינה המתבקשת תדחה את בקשת ההסגרה.

מתי נעשה שימוש בהסכמי הסגרה?

שימוש בהסכמי הסגרה נעשה כאשר מדינה אחת מעוניינת להעמיד לדין או לאכוף פסק דין פלילי נגד אדם שנמצא במדינה אחרת. המקרים העיקריים בהם נעשה שימוש בהסכמי הסגרה הם:
 1. בריחה לאחר עבירה: כאשר אדם מבצע עבירה פלילית במדינה אחת ובורח למדינה אחרת כדי להימנע מאכיפה ומשפט.
 2. העמדה לדין: כאשר יש רצון להעמיד לדין אדם במדינה בה בוצעה העבירה, והנאשם נמצא במדינה אחרת.
 3. ריצוי עונש: כאשר אדם נמלט לאחר הרשעה וריצוי חלקי או מלא של עונשו, ומדינה מבקשת להשיבו לריצוי יתרת העונש.
 4. חקירה: כאשר מדינה זקוקה לנוכחותו של אדם לצורך חקירה פלילית והוא נמצא במדינה אחרת.

הסגרת אדם מישראל למדינה זרה

הסגרת אדם מישראל למדינה זרה דורשת עמידה בתנאים משפטיים מחמירים, בחינה מדוקדקת ואישור סופי של שר המשפטים. זהו תהליך מורכב שמנוהל בהתאם לחוק ההסגרה ולמגבלות בינלאומיות, והוא כולל:
 1. בקשה רשמית: המדינה הזרה שולחת בקשה רשמית להסגרת הנאשם, הכוללת את כל המסמכים הנדרשים כמו כתב אישום, צו מעצר ופסק דין.
 2. בדיקת תנאים: הרשויות בישראל בודקות אם מתקיימים התנאים להסגרה לפי חוק ההסגרה. בין היתר, נבדק האם העבירה נחשבת כעבירה פלילית גם בישראל (עקרון הפליליות הכפולה).
 3. בחינה משפטית: הבקשה נבחנת בבית משפט מחוזי בישראל, אשר מוודא כי מתקיימים כל התנאים המשפטיים וכי לא תהיה פגיעה בזכויות האדם של הנאשם במדינה המבקשת.
 4. אישור שר המשפטים: אם בית המשפט מאשר את ההסגרה, יש לקבל אישור סופי משר המשפטים. השר יכול לסרב להסגיר את הנאשם מסיבות מדיניות, ביטחוניות או אם יש חשש לפגיעה בזכויות האדם.
 5. העברה למדינה המבקשת: לאחר קבלת כל האישורים, הנאשם מועבר למדינה המבקשת בתיאום בין הרשויות הישראליות לרשויות הזרות.

בקשת הסגרה לישראל

בקשת הסגרה לישראל דורשת גם היא עמידה בתנאים משפטיים מחמירים, בחינה משפטית מדוקדקת ואישור סופי של הרשויות במדינה הזרה, על מנת להבטיח שהנאשם יועמד לדין בישראל בצורה הוגנת וחוקית. אלו השלבים המרכזיים בהסגרת אדם לישראל:
 1. בקשה רשמית: ישראל שולחת בקשה רשמית למדינה הזרה להסגרת הנאשם. הבקשה כוללת מסמכים תומכים כגון כתב אישום, צו מעצר ופסק דין.
 2. בדיקת תנאים במדינה הזרה: המדינה הזרה בודקת אם מתקיימים התנאים המשפטיים לפי חוקיה, כגון עקרון הפליליות הכפולה (העבירה נחשבת פלילית בשתי המדינות) והגנה על זכויות האדם.
 3. בחינה משפטית במדינה הזרה: בית משפט במדינה הזרה בוחן את הבקשה ומוודא את התקיימות התנאים המשפטיים. הצדדים המעורבים יכולים להגיש טיעונים והתנגדויות.
 4. החלטה סופית במדינה הזרה: לאחר בחינת כל הנתונים, בית המשפט במדינה הזרה מחליט אם לאשר את ההסגרה. במקרים מסוימים נדרש גם אישור מהרשויות הממשלתיות במדינה הזרה.
 5. העברה לישראל: אם ההסגרה מאושרת, הנאשם מועבר לישראל בהתאם להנחיות ובתיאום בין הרשויות הישראליות לרשויות הזרות.

ייצוג משפטי בהסכמי הסגרה

במסגרת הסכמי הסגרה, ייצוג משפטי לנאשם הוא חלק חיוני וקריטי בתהליך, המבטיח שמירה על זכויותיו המשפטיות והאנושיות. תהליך ההסגרה כרוך בבדיקות משפטיות קפדניות הן במדינה המבקשת והן במדינה המבוקשת, ועל הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין מוסמך המומחה בדיני הסגרה. עורך הדין מייצג את הנאשם בהליכים המשפטיים, מגיש בקשות וטענות בשמו, ובודק את התאמת הבקשה לתנאים המשפטיים הנדרשים. הייצוג המשפטי כולל גם הגנה על זכויות הנאשם, כמו הזכות להליך הוגן, הזכות להתגונן מפני עינויים או עונש מוות, והזכות לעיון בחומרי הראיות. לעיתים, עורך הדין יטען כי ההסגרה אינה מוצדקת אם קיים חשש להפרת זכויות האדם של הנאשם במדינה המבקשת. במקרים מסוימים, הייצוג המשפטי עשוי לכלול גם פניה לבית המשפט העליון או לרשויות בינלאומיות, בהתאם לנסיבות.

מגבלות על הסגרה

למרות החשיבות של הסכמי הסגרה, ישנן מספר מגבלות על יישומם. ראשית, הסגרה לא תתאפשר אם העבירה שבגינה מבוקשת ההסגרה היא עבירה פוליטית. שנית, הסגרה עשויה להידחות אם קיים חשש ממשי שההליך המשפטי במדינה המבקשת לא יהיה הוגן או שזכויות הנאשם יופרו. בנוסף, הסגרה לא תאושר אם קיים חשש שהאדם המוסגר יהיה חשוף לעונש מוות או לעינויים במדינה המבקשת. לבסוף, ברוב המקרים, מדינות אינן מסגירות את אזרחיהן שלהן, אלא מעדיפות להעמידם לדין בעצמן. הסכם הסגרה

עם מי יש לישראל הסכמי הסגרה?

לישראל יש הסכמי הסגרה עם מדינות רבות ברחבי העולם. בין המדינות האלו ניתן למצוא את:
 • ארצות הברית
 • קנדה
 • אוסטרליה
 • רבות ממדינות האיחוד האירופי (גרמניה, צרפת, בריטניה ועוד)
 • דרום אפריקה
 • ברזיל
מעבר לכך, ישראל יכולה לבצע הסגרות גם על בסיס הסכמים בינלאומיים כלליים, כמו האמנה האירופית להסגרה. במדינות שאין להן הסכמי הסגרה ספציפיים עם ישראל, ניתן לפעמים לבצע הסגרות על בסיס הסכמות אד-הוק בין המדינות.

לסיכום

הסכמי הסגרה הם כלי חשוב במאבק בפשיעה בינלאומית, המאפשר למדינות לשתף פעולה ולהבטיח שעבריינים לא יתחמקו מעונש באמצעות בריחה למדינה אחרת. עם זאת, ישנן מגבלות על יישומם, כמו עבירות פוליטיות, חשש להליך משפטי לא הוגן או זכויות אדם מופרות, והעונש הצפוי במדינה המבקשת. במקרים של עמידה בפני הסכם הסגרה, מומלץ מאוד לפנות מיד לעורך דין המתמחה בדיני הסגרה שיסייע לחשוד למצו את כלל זכויותיו המשפטיות, ולהבטיח לו הגנה ובטוחה שההליך המשפטי יתבצע באופן הוגן.